D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

Temeljna sigurnost na brodu - D2 brevet - brodica za spasavanje - Diverso Impex
Brodica za spašavanje

Tečaj Temeljna sigurnost na brodu traje 55 sati (6 dana) i sastoji se od četiri dijela:

  • Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
  • Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
  • Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3
  • Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu.
Praktični dijelovi izobrazbe: napuštanje broda, gašenje požara, pružanje neposredne medicinske prve pomoći.
Teorijska nastava odvija se u moderno opremljenim učionicama, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Valjanost: D2 brevet (Temeljna sigurnost na brodu) – ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja

Temeljna sigurnost na brodu – D2 je jedan od tri osnovna tečaja potreban za ukrcaj na brod:

  1. Temeljna sigurnost na brodu – D2 brevet
  2. Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara – D12 brevet
  3. Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći – D19 brevet

Može ga pohađati i ispit polagati svaka fizička osoba koja je napunila 16 godina.

Prije prvog ukrcaja potrebno je savladati program izobrazbe i položiti ispit: Poseban program temeljne sigurnosti na brodu – D2 – (STCW A-VI/1).

Temeljna sigurnost na brodu je obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku.

Temeljna sigurnost na brodu – pitanja i odgovori – skripta – preview

D2 brevet (svjedodžba) Temeljna sigurnost na brodu je obavezan preduvjet za izdavanje pomorske knjižice (Matrikule) uz valjanu liječničku svjedodžbu izdanu od strane ovlaštene medicinske ustanove.

D2 brevet (svjedodžba) Temeljna sigurnost na brodu je obavezan preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava!

Napomena: ranije je ovaj brevet imao oznaku B2, ali sada brevet nosi oznaku D2 (Basic Safety Training STCW A-VI/1).

pomorska knjizica matrikula seaman's book
Pomorska knjižica
Brevet svjedodzba o osposobljenosti
primjer breveta
Temeljna sigurnost na brodu - D2 brevet - ucionica - Diverso Impex
Učionica

Spuštanje brodice – kadrovi sa D2 tečaja – Temeljna sigurnost na brodu u Splitu