D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije ( STCW V/1-1-1)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca brevet D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije ( STCW V/1-1-1) moraju imati zapovjednik, časnici i članovi posade koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za prijevoz ulja i kemikalija, te skrbi o teretu.

Brevet se izdaje pomorcu koji je završio posebnu izobrazbu u sklopu tečaja D13A i položio odgovarajući ispit, te ima D2 brevet – Temeljna sigurnost na brodu ili pomorcu koji ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove i D13 brevet – Osnovna osposobljenost na tankerima (staro ovlaštenje).

Cilj tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije ( STCW V/1-1-1) je osposobljavanje pomoraca za:

  • Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prijevoz nafte i kemikalija
  • Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
  • Primjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu
  • Provedba protupožarnih operacija
  • Postupci u slučajevima nužde
  • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja nafte ili kemikalija

TRAJANJE – 47 sati (5 dana)

Valjanost D13A breveta je 5 godina od datuma izdavanja

slični tečajevi:
D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1)