Human Element, Leadership and Management – Upravljačka ili radna razina

HELM tečaj – u pomorstvu se sve više daje na važnosti ljudskom elementu u smislu sigurne plovidbe i efikasnih operacija na brodovima, stoga sve se više inzistira na razvoju socijalnih i kognitivnih vještina pomoraca. Socijalne vještine podrazumijevaju komunikaciju i učinkovito djelovanje u multikulturnom okruženju. Kognitivne vještine se odnose na analizu i rješavanje problema uz procjenu rizika.

Navedene vještine su potrebne na brodu ali i na kopnu stoga je cilj tečaja HELM razvijanje socijalnih i kognitivnih vještina u sklopu cjeloživotnog učenja svih pomoraca.

Tečaj je usklađen sa STCW zahtjevima posebno stoga što je u Manila 2010 STCW amandmanima stavljen naglasak na načela upravljanja ljudskim resursima kao jednoj od glavnih stavki u uspješnom pomorstvu uz minimiziran rizik kako za pomorce tako i za kompanije.

Što nudi HELM tečaj?

HELM tečaj na upravljačkoj razini nudi iste temeljne principe i za posadu na zapovjedničkom mostu i za posadu u strojarnici, a namijenjen je prvim časnicima palube i kapetanima na brodovima od 500 bruto tona i iznad te druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili više.

HELM tečaj je dizajniran tako da pomorcima omogući kontroliranje operacija na brodu i brigu za posadom kroz znanja i vještine koja se stječu u sklopu tečaja:

  • Alociranje obveza i informiranje o standardima rada i ponašanja
  • Baziranje ciljeva i aktivnosti obuke na procjeni trenutnih kompetencija i mogućnosti
  • Planiranje operacija i alociranje resursa prema potrebama određenih zadataka
  • Komunikacijske vještine
  • Donošenje najučinkovitijih odluka u određenim situacijama

Tečaj se organizira u dvije razine.
HELM tečaj – upravljačka razina organizira se u trajanju od 5 dana
HELM tečaj – radna razina organizira se u trajanju od 3 dana